پرو فایل98


شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :biggrinsmiley:
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :yeah:
  Yeah
  Yeah
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :a050:
  A050
  A050
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :0114_nono:
  0114 Nono
  0114 Nono
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • Smile2
 • :8:
  8
  8
 • :41:
  41
  41
 • :79:
  79
  79
 • :29:
  29
  29
 • :64:
  64
  64
 • :18:
  18
  18
 • :53:
  53
  53
 • :113:
  113
  113
 • :7:
  7
  7
 • :40:
  40
  40
 • :78:
  78
  78
 • :28:
  28
  28
 • :63:
  63
  63
 • :17:
  17
  17
 • :33:
  33
  33
 • :112:
  112
  112
 • :6:
  6
  6
 • :39:
  39
  39
 • :77:
  77
  77
 • :27:
  27
  27
 • :62:
  62
  62
 • :16:
  16
  16
 • :50:
  50
  50
 • :111:
  111
  111
 • :4:
  4
  4
 • :38:
  38
  38
 • :76:
  76
  76
 • :26:
  26
  26
 • :61:
  61
  61
 • :15:
  15
  15
 • :48:
  48
  48
 • :110:
  110
  110
 • :3:
  3
  3
 • :37:
  37
  37
 • :71:
  71
  71
 • :25:
  25
  25
 • :60:
  60
  60
 • :14:
  14
  14
 • :47:
  47
  47
 • :109:
  109
  109
 • :36:
  36
  36
 • :70:
  70
  70
 • :2:
  2
  2
 • :24:
  24
  24
 • :59:
  59
  59
 • :13:
  13
  13
 • :46:
  46
  46
 • :106:
  106
  106
 • :35:
  35
  35
 • :69:
  69
  69
 • :1:
  1
  1
 • :23:
  23
  23
 • :58:
  58
  58
 • :12:
  12
  12
 • :45:
  45
  45
 • :105:
  105
  105
 • :34:
  34
  34
 • :68:
  68
  68
 • :22:
  22
  22
 • :57:
  57
  57
 • :11:
  11
  11
 • :44:
  44
  44
 • :104:
  104
  104
 • :32:
  32
  32
 • :67:
  67
  67
 • :21:
  21
  21
 • :56:
  56
  56
 • :10:
  10
  10
 • :43_002:
  43 002
  43 002
 • :103:
  103
  103
 • :31:
  31
  31
 • :66:
  66
  66
 • :20:
  20
  20
 • :55:
  55
  55
 • :9:
  9
  9
 • :42:
  42
  42
 • :102:
  102
  102
 • :30:
  30
  30
 • :65:
  65
  65
 • :19:
  19
  19
 • :54:
  54
  54
 • Smile3
 • :a22:
  22
  22
 • :a11:
  11
  11
 • :a32:
  32
  32
 • :21a:
  21
  21
 • :a10:
  10
  10
 • :a31:
  31
  31
 • :a20:
  20
  20
 • :a9:
  9
  9
 • :30a:
  30
  30
 • :a19:
  19
  19
 • :8a:
  8
  8
 • :a40:
  40
  40
 • :a29:
  29
  29
 • :a18:
  18
  18
 • :a7:
  7
  7
 • :a39:
  39
  39
 • :a28:
  28
  28
 • :17a:
  17
  17
 • :a6:
  6
  6
 • :a38:
  38
  38
 • :a27:
  27
  27
 • :a16:
  16
  16
 • :4a:
  4
  4
 • :a37:
  37
  37
 • :a26:
  26
  26
 • :a15:
  15
  15
 • :a3:
  3
  3
 • :a36:
  36
  36
 • :a25:
  25
  25
 • :14a:
  14
  14
 • :a2:
  2
  2
 • :35a:
  35
  35
 • :a24:
  24
  24
 • :a13:
  13
  13
 • :a1:
  1
  1
 • :a34:
  34
  34
 • :23a:
  23
  23
 • :a12:
  12
  12
 • :5:
  5
  5
 • :33a:
  33
  33